Pomoc żywieniowa – RODO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  

CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ , ul. Wita Stwosza 20, 40-042 KATOWICE

 

jest administratorem i przetwarza dane osobowe osób korzystających z pomocy określonej w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Wszelkie dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Tel. 32 251 67 22

  1. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 („Program”)oraz zawartymi w związku z tym umowami.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

1)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r.,), ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017, poz. 1769 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

2)       wykonywaniu umów dotyczących realizacji zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

3)       w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2) inne podmioty, na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli prawidłowości realizacji „Programu”.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa.
  6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.