Świetlica Środowiskowa W Dzielnicy Nowy Bytom

41-709 Ruda Śląska,
pl. Jana Pawła II 5,
tel. +48 32 243 66 94

Placówka zawiesiła swoja działalność w 2019 roku.

Kierownik: Oliwia Twierdzińska

Świetlica Środowiskowa w dzielnicy Nowy Bytom powstała we wrześniu 2003 roku, jest placówką wsparcia dziennego, posiada 50 miejsc dla dzieci w wieku 5 - 16 lat.      

Głównym celem Świetlicy jest wparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, opieka
i wychowanie oraz pomoc w nauce. Placówka zapewnia również pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych
i osobistych w oparciu  o diagnozę indywidualną dziecka
i rodziny. Dzieciom zapewnia się organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, organizację półkolonii letnich
i zimowych. W ramach pracy Świetlicy  organizuje się zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień mające na celu utrwalenie postaw abstynenckich oraz przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym oraz kształtowanie
u dzieci prawidłowych postaw zawiązanych ze zdrowym stylem życia.
W pomieszczeniach placówki organizowane jest dożywianie w formie ciepłych posiłków. Świetlica utrzymuje stałą współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi, poprzez  prowadzenie dla nich zajęć edukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz konsultacje indywidualne.
Aby praca pedagogiczna przynosiła odpowiednie rezultaty praca Świetlicy prowadzona jest w trzech grupach wiekowych. W Świetlicy zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej bądź opiekuńczo – wychowawczej.

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.