Placówka Socjalizacyjan 1 i 2

41-710 Ruda Śląska,
ul. Ściegiennego 6,
tel. +48 32 242 08 03,
fax. +48 32 242 17 79

Koordynator – wychowawca: Alicja Skowron

Placówka rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku. Mieści się w budynku będącym własnością Ośrodka Święta Elżbieta.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku Placówka została podzielona na dwie samodzielne placówki, każda przeznaczona dla 12 dzieci.

Placówki Śocjalizacyjne w formie dwóch mieszkań usamodzielnienia, są placówkami ukierunkowanymi na całodobową działalność opiekuńczo – wychowawczą, sprawowaną nad dziećmi których rodziny naturalne, z różnych względów, nie mogą sprawować nad nimi samodzielnej opieki.  Jednym z nadrzędnych  działań   placówek jest przygotowanie dzieci w niej zamieszkujących do samodzielnego życia oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje życiowe .  Głównym założeniem  mieszkań usamodzielnienia jest wyposażanie dzieci we wszystkie społeczne kompetencje , niezbędne w ich przyszłym, dorosłym życiu.  Stworzenie domowej rodzinnej atmosfery, pełnej ciepła i zrozumienia, mającej w szczególności na uwadze wzrost poczucia bezpieczeństwa. Celem pracy wychowawczej w placówce jest  prowadzenie działań terapeutycznych i interwencyjnych, które są kierowane zarówno na dziecko, jak i na jego rodzinę.  Podtrzymywane są kontakty z rodzinami naturalnymi oraz opiekunami prawnymi dzieci przebywających w Placówce oraz podejmowana jest z nimi współpraca w zakresie poprawy zaburzonych funkcji rodzicielskich, korygowania i pogłębiania więzi emocjonalnych z rodzinami naturalnymi.

Aby jak najlepiej wypełniać swą funkcję, kierując się przy tym najszerzej pojętym dobrem dziecka, Placówka współpracuje ze wszystkimi instytucjami, organami i osobami, które mogą mieć wpływ na sytuację wychowanka i jego rodziny mając tu zwłaszcza na myśli: przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, nauczycieli, wychowawców szkolnych dzieci, pedagogów oraz osób znaczących w ich życiu. Placówka prowadzi również działania ukierunkowane na znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie dzieci w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków otrzymywanych z miasta Ruda Śląska.