Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej Święta Elżbieta.

 1. Prawo do zamieszkania w Naszym Domu przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Osoba ta, osobiście lub z pomocą rodziny składa w Ośrodku wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej opisując swoją sytuację rodzinną, finansową oraz zdrowotną.

Wykaz najbliższych ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie 
  ul. Kruszcowa 22 ; 41-500 Chorzów ; tel. 32 771-63-99 (centrala)
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie 
  ul. 11-go Listopada 1 ; 42-500 Będzin ; tel. 32 267-49-82 ; 32 761-47-60
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 
  ul. Strzelców Bytomskich 16 ; 41-902 Bytom ; tel. 32 388-67-00
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi 
  ul. 17 Lipca 27 ; 41-250 Czeladź ; tel. 32 265-14-42
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dąbrowie Górniczej 
  ul. Skibińskiego 1 ; 41-300 Dąbrowa Górnicza ; tel. 32 262-40-40 ; 32 262-25-28
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 
  ul. Jagiellońska 17 ; 40-032 Katowice ; tel. 32 251-14-51
 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich 
  ul. Bpa Nankera 103 ; 41-947 Piekary Śląskie ; tel. 32 287-95-03
 8. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Rudzie Śląskiej
  ul. Markowej 20 ; 41-709 Ruda Śląska ; tel. 32 344-03-23 ; 32 344-03-04
 9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siemianowicach Śląskich
  ul. Szkolna 17 ; 41-100 Siemianowice Śląskie ; tel. 32 765-62-00 ; 32 765-62-16
 10. Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świętochłowicach
  ul. Katowicka 35 ; 41-600 Świętochłowice ; tel. 32 245-51-04 ; 32 245-05-56

Załączniki do wniosku:

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Ustny lub pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 3. Kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury (oryginał do wglądu).
 4. Oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (wzory zaświadczeń można uzyskać w poszczególnych filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziale Rodzin Zastępczych oraz Dziale Pomocy Bezdomnym).
 5. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.
 6. Wyniki badań.

Dokumenty uzyskiwane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody".
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 7. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 8. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu dokumentację.

Wywiad środowiskowy przeprowadzony jest przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem adnotacji, iż ubiegający się wykorzystał własne możliwości i uprawnienia oraz że oferowane usługi opiekuńcze nie są w stanie zabezpieczyć dobra ubiegającej się o nie osoby.
Wywiad środowiskowy powinien zawierać szczegółowe informacje na temat sytuacji rodzinnej osoby zainteresowanej, dokładne adresy zamieszkania osób zobowiązanych do partycypowania w koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).

 1. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą do Domu Pomocy Społecznej.
 2. W razie braku wolnych miejsc Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Osoba oczekująca otrzymuje informację o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i procedurami obowiązującymi w Domu.
 3. Miesięczny koszt w Domu Pomocy Społecznej Święta Elżbieta wynosi : 3.508,33 zł
  Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
   1. a. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego oso-by samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
   2. b. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;